top of page

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Q123 s.r.o.

Datum poslední změny: 26.6.2018

Vítejte na stránce se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Q123 s.r.o.

1. Základní informace

Web Kreadekor.art pozorně pečuje o soukromí svých návštěvníků, ochraně a řádnému používání jejich osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů věnuje maximální pozornost. Tyto zásady popisují, jakým způsobem smíme shromažďovat a používat osobní údaje, a dále práva a možnosti, které mají naši návštěvníci ve vztahu k těmto údajům. 

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám jasné vysvětlení toho, kdy, proč a jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, a současně vám vysvětlit, jaká jsou vaše zákonná práva. Smyslem těchto zásad ochrany osobních údajů není nahrazovat ujednání případné smlouvy, kterou s námi máte uzavřenu, ani práva, která máte podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.​

Budete-li mít ohledně těchto zásad nějaké dotazy nebo pochyby, kontaktujte nás na adrese info@q123.cz.​

Přístupem k některé z našich služeb nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli.

2. Jaké údaje shromažďujeme?

O našich návštěvnících a uživatelích shromažďujeme dva typy údajů:

 1. Neidentifikované a neidentifikovatelné údaje týkající se návštěvníka nebo neidentifikovaného uživatele, které nám mohou být poskytnuty k dispozici nebo se shromažďují automaticky prostřednictvím používání služeb návštěvníkem (dále jen „údaje neosobní povahy“). Tyto údaje neosobní povahy nám neumožňují návštěvníka nebo uživatele na základě toho, co bylo shromážděno, identifikovat. Údaje neosobní povahy, které shromáždíme, se skládají především z technických informací a agregovaných údajů o používání, například způsobu procházení návštěvníků a uživatelů službami a související „posloupnost kliknutí (clickstream)“, „teplotní mapy“ relace a stránkování, neidentifikující informace týkající se zařízení návštěvníka nebo uživatele, jeho operačního systému, webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovatele internetových služeb, odkazující/výstupní stránky, datová/časová razítka atd.

 2. Individuálně identifikovatelné informace, konkrétně údaje, které identifikují fyzickou osobu nebo jejichž pomocí lze osobu s vynaložením přiměřeného úsilí identifikovat, případně mohou být soukromé nebo citlivé povahy (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme, sestávají zejména z kontaktních údajů (např. e-mailová adresa nebo telefonní číslo), fakturačních údajů (jméno, fyzická fakturační adresa, způsob platby a detailní údaje o transakci), které shromažďujeme pouze od uživatelů využívajících placené služby, údajů týkajících se relace procházení nebo používání (IP adresa, zeměpisná poloha, případně jedinečný identifikátor zařízení), údajů týkajících se souvisejících účtů u třetích stran (například e-mailová adresa), naskenovaných kopií dokladů totožnosti, které jste nám poskytli (například občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo oficiální doklady o registraci společnosti), korespondence (včetně takové, která proběhla prostřednictvím našich služeb nebo do nich byla nahrána) a veškerých dalších osobních údajů, které nám návštěvníci nebo uživatelé poskytnou prostřednictvím svého přístupu ke službám nebo jejich používání. V zájmu vyloučení pochyb se konstatuje, že případné údaje neosobní povahy spojené s osobními údaji nebo na ně navázané (například za účelem vylepšení našich služeb) se po celou dobu existence takového spojení nebo vazby považují za osobní údaje a jako s takovými s nimi nakládáme.​

Tyto informace shromažďujeme o našich uživatelích a návštěvnících, uživatelích našich uživatelů a každé další osobě, která nám je případně poskytne.

Údaje uchazečů o zaměstnání ve společnosti Q123 s.r.o.

Zároveň shromažďujeme údaje, které nám e-mailem nebo jinak poskytují uchazeči o zaměstnání ve společnosti Q123 s.r.o. (dále jen "uchazeči") v případě, že se ucházejí o některou z nabízených pracovních pozic. (jak je dále popsáno v části ‎7 těchto zásad).

3. Jak tyto údaje shromažďujeme?

Používáme tři způsoby:

 1. Údaje shromažďujeme prostřednictvím využívání našich služeb. Když navštěvujete nebo využíváte naše služby a i když procházíte naše webové stránky, o této skutečnosti víme a takové případy použití a související informace budeme obvykle sbírat, shromažďovat a zaznamenávat, a to samostatně nebo s pomocí služeb třetích stran, jak je podrobněji uvedeno v části ‎7 těchto zásad, například pomocí souborů cookies a jiných technologií sledování, jak je podrobněji uvedeno v části 8 těchto zásad.

 2. Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete dobrovolně. Například shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci k našim službám, když se k našim službám přihlásíte přes služby třetích stran, jako je Facebook nebo Google, když takové osobní údaje odešlete nebo nahrajete při používání některé z našich služeb, případně, když nás kontaktujte přímo libovolným komunikačním kanálem (například kontaktní formulář, e-mailem). 

 3. Dále shromažďuje údaje z externích zdrojů, jak je popsáno v části 7 níže.

 

4. Proč tyto údaje shromažďujeme?

Tyto údaje neosobní povahy a osobní údaje shromažďujeme z následujících důvodů:

 1. Za účelem poskytování a provozování služeb.

 2. Za účelem dalšího rozvoje, přizpůsobení a zlepšování našich služeb na základě společných nebo individuálních preferencí a zkušeností našich návštěvníků a uživatelů i potíží, na které narazili.

 3. Za účelem poskytování průběžné pomoci a technické podpory našim uživatelům.

 4. Abychom byli schopni naše návštěvníky a uživatele kontaktovat za účelem zasílání obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se služeb nebo propagačních zpráv (jak je podrobně uvedeno v části 9 těchto zásad).

 5. Za účelem zařizování, garantování a nabízení určitých soutěží, událostí a propagačních akcí, určení způsobilosti účastníků, sledování výsledků, kontaktování vítězů a předávání cen a získaných výhod.

 6. Za účelem vytváření agregovaných statistických dat a dalších souhrnných nebo odvozených údajů neosobní povahy, které my můžeme nebo naši obchodní partneři mohou používat k poskytování a zlepšování našich odpovídajících služeb.

 7. K rozšiřování našich možností zabezpečení dat a prevence podvodného jednání.

 8. Za účelem posouzení žádostí uchazečů o zaměstnání ve společnosti Q123 s.r.o. (jak je dále uvedeno v části ‎7 těchto zásad).

 9. Za účelem plnění veškerých příslušných zákonů a jiných předpisů.

Vaše osobní údaje budeme používat výhradně k účelům uvedeným v části 4 a v případech, kdy se ujistíme, že:

 1. naše použití vašich osobních údajů je nezbytné při plnění smlouvy nebo v rámci kroků směřujících k uzavření smlouvy s vámi,

 2. naše použití vašich osobních údajů je nutné ke splnění příslušné právní nebo regulační povinnosti, která nám byla uložena,

 3. naše použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře legitimních zájmů, které máme jako podnikatelský subjekt (například udržovat a vylepšovat naše služby pomocí zjišťování uživatelských trendů a účinnosti kampaní nebo zjišťování technických problémů), a to za předpokladu, že vždy probíhá přiměřeným způsobem a respektuje vaše právo na soukromí.

Naše služby není povoleno využívat dětem mladším 18 let. Žádná osoba mladší 18 let nám nesmí prostřednictvím žádné naší služby předávat osobní údaje. Osobní údaje od osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme. Rodiče a jiné osoby pověřené opatrováním by na aktivity dětí měli nepřetržitě dohlížet.   

Dále shromažďujeme údaje za účelem kontaktování našich návštěvníků, uživatelů a uchazečů o zaměstnání a dále za účelem plnění zákonů, jimiž jsme povinni se řídit.

5. Kde tyto údaje ukládáme?

Osobní údaje návštěvníků služeb a uživatelů služeb mohou být společností Q123 s.r.o., našimi oprávněnými přidruženými subjekty a poskytovateli služeb vedeny, zpracovávány a uloženy v Evropě, jak bude nezbytné pro řádné plnění našich služeb nebo může být vyžadováno zákonem (viz dále v těchto zásadách).

Údaje uchazečů o zaměstnání ve společnosti Q123 s.r.o. budou vedeny, zpracovávány a uloženy v místě nebo místech výkonu funkce, o kterou se žadatel uchází, a v případě potřeby v zabezpečeném cloudovém úložišti zajištěném formou služeb externích dodavatelů.​​​​​

Poskytovatelé služeb ukládání dat, kteří jsou smluvními partnery společnosti Q123 s.r.o., jsou smluvně zavázáni vaše údaje chránit a zabezpečit.

6. Žádosti o zaměstnání ve společnosti Q123 s.r.o.

Společnost Q123 s.r.o. vítá všechny kvalifikované zájemce, kteří se ucházejí o kteroukoli vypsanou pracovní pozici. Své kontaktní údaje a životopisy (dále jen „údaje uchazečů“) zasílejte prostřednictvím formuláře žádosti o zaměstnání na našich webových stránkách, případně jinými prostředky, které poskytneme.

Chápeme, že soukromí a diskrétnost mají pro naše uchazeče o zaměstnání zásadní význam a jsme odhodláni zachovat důvěrnou povahu údajů uchazečů a využívat je výhradně k účelům interního náborového procesu společnosti Q123 s.r.o. (včetně identifikace uchazečů, vyhodnocování jejich žádostí, přijímání rozhodnutí o využití služeb a uzavření pracovněprávního vztahu a kontaktování uchazečů telefonem nebo písemnou formou).

Upozorňujeme, že společnost Q123 s.r.o. si může předané údaje uchazeče ponechat po dobu nepřesahující dva roky od okamžiku, kdy bylo požadované místo obsazeno nebo zrušeno. Tento postup se provádí za účelem zvážení možnosti uchazeče zaměstnat v jiných pozicích nebo aby mohl uchazeč ve společnosti Q123 s.r.o. využít jiné příležitosti, abychom mohli údaje uchazečů použít jako referenční zdroj u budoucích jimi zaslaných žádostí, a pokud je uchazeč přijat, k dalším pracovněprávním a obchodněprávním účelům souvisejícím s jeho/jejím pracovním poměrem ve společnosti Wix.

Pokud jste někdy v minulosti poskytli společnosti Q123 s.r.o. své údaje uchazeče a nyní k nim chcete získat přístup, aktualizovat je nebo je nechat odstranit ze systému, kontaktujte nás na adrese info@q123.cz.

7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost Q123 s.r.o. je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (nebo jim jinak umožnit k nim přístup) pouze v následujících případech a níže uvedenými způsoby:

Služby třetích stran:

Společnost Q123 s.r.o. navázala partnerské vztahy s řadou vybraných poskytovatelů služeb, jejichž služby a řešení doplňují, usnadňují a rozšiřují naše vlastní služby. Mezi ně patří služby hostingu, komunikačních sítí, služby datového zabezpečení a kybernetické bezpečnosti, služby fakturace a zpracování plateb, registrátorů doménových názvů, služby prevence a zjišťování podvodů, webová analýza, služby distribuce a monitoringu e-mailů, služby záznamu relací a vzdáleného přístupu, měření výkonnosti optimalizace dat a marketingové služby, poskytovatelé obsahu a naši finanční a právní poradci (souhrnně dále jen „služba(y) třetích stran“). 

Takové služby třetích stran mohou přijímat osobní údaje našich návštěvníků, uživatelů nebo uživatelů našich uživatelů, případně k nim mít jiný přístup, a to vcelku nebo částečně – podle jejich konkrétní role a účelu v usnadňování a rozšiřování našich služeb a podnikatelské činnosti – a smějí je využívat pouze k těmto účelům.

Upozorňujeme, že i když naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo služby, neodpovídáme za postupy ochrany osobních údajů takových webových stránek nebo služeb. Vyzýváme vás, abyste věnovali pozornost okamžiku, kdy opouštíte naše služby, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu a aplikace, které navštívíte, a to ještě předtím než poskytnete své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na odkazované webové stránky a služby nevztahují.

Údaje mohou být sdíleny výhradně v souladu s těmito zásadami.

Vymáhání práva, právní požadavky a povinnosti:

Pokud to povolují zákony o ochraně osobních údajů, je společnost Q123 s.r.o. oprávněna sdělit nebo jinak zpřístupnit vaše osobní údaje na základě právního požadavku, jako je obsílka, soudní řízení, příkaz k domovní prohlídce nebo soudní příkaz, případně v souladu s příslušnými zákony, pokud se v dobré víře domníváme, že to po nás zákon vyžaduje, a o této skutečnosti vás můžeme, ale nemusíme vyrozumět.

Ochrana práv a bezpečnosti:

Společnost Q123 s.r.o. je oprávněna vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty, pokud se v dobré víře domníváme, že tím pomůžeme ochránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti Q123 s.r.o., kteréhokoli z našich uživatelů, jejich uživatelů nebo příslušníka široké veřejnosti, a o této skutečnosti vás můžeme, ale nemusíme vyrozumět.

8. Použití cookies a dalších technologií měření

Společnost Q123 s.r.o. a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty). Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům. 

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.  

Soubory cookies: Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.

Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít.   

Behaviorální cílení a opakované cílení: Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou na našich webových stránkách spravovat reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech službách třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. ​

Doplnění uživatelských údajů: Informace o vás můžeme přijímat i z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných databází nebo třetích stran, od nichž jsme údaje zakoupili, a tyto údaje můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.  To nám pomáhá aktualizovat, rozšiřovat a analyzovat naše záznamy, identifikovat nové zákazníky a poskytovat produkty a služby, které pro vás mohou být zajímavé. Pokud vaše osobní údaje získáme od takových třetích stran, ujistíme se, že jsou tyto třetí strany smluvně zavázány vás informovat o tom, že nám zpřístupní vaše osobní údaje, a přijmeme opatření k tomu, abychom před použitím vašich osobních údajů zajistili jejich přesnost. Poskytnete-li nám osobní údaje jiných osob, případně pokud nám jiné subjekty poskytnou vaše údaje, použijeme tyto údaje výhradně ke konkrétnímu účelu, pro který nám byly poskytnuty.

9. Komunikace se společností Q123 s.r.o.

Propagační zprávy:

Vaše osobní údaje můžeme využívat k zasílání propagačního obsahu a zpráv e-mailem, textovými zprávami, pomocí přímých textových zpráv, marketingových hovorů či jinou formou komunikace těmito cestami ze strany společnosti Q123 s.r.o. nebo našich partnerů (jednajících v zastoupení společnosti Q123 s.r.o.).

Nepřejete-li si tyto propagační zprávy nebo hovory přijímat, můžete to společnosti Q123 s.r.o. kdykoli oznámit pomocí pokynů k odhlášení nebo zastavení zasílání obsažených v přijatých propagačních zprávách.

Přijímáme opatření k tomu, aby objem propagačního obsahu, který vám zasíláme, byl přiměřený, a abychom vám zasílali obsah, který podle našeho názoru bude pro vás na základě vašich údajů zajímavý nebo vhodný.

Servisní a fakturační zprávy:

Společnost Q123 s.r.o. se na vás může dále obracet s důležitými informacemi o našich službách nebo jejich používání vámi.

Například vám můžeme zaslat zprávu (prostřednictvím libovolného prostředku, který máme k dispozici), pokud je některá služba dočasně pozastavena z důvodu údržby, odpovědět na webový požadavek nebo e-mail s žádostí o podporu, zaslat vám upomínku nebo upozornění týkající se opožděné úhrady předplatného na aktuální nebo nadcházející období, přeposlat stížnosti týkající se vašeho uživatelského webu nebo vás upozornit na důležité změny našich služeb.

Je důležité, abyste tyto zprávy byli vždy schopni přijímat.

10. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Před zpřístupněním požadovaných osobních údajů vás z bezpečnostních důvodů můžeme požádat o doplňující informace k ověření vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo v případech, kdy nám to zákon povoluje, účtovat poplatek (například pokud je vaše žádost neopodstatněná nebo nepřiměřená).

Máte právo vznést stížnost k vašemu místnímu orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů (přesto doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás).

Pokud jste návštěvník Q123 s.r.o. a budete-li mít zájem o získání kopie svých osobních údajů nebo osobních údajů svých uživatelů, které jsou u nás uloženy, budete k nim chtít získat přístup, případně budete chtít požádat o provedení jejich opravy nebo o seznam (případných) osobních údajů týkajících se vás, které jsme sdělili třetím stranám pro marketingové účely, postupujte podle pokynů uvedených v těchto článcích centra nápovědy.​​​

Na vaše žádosti budeme reagovat v přiměřené lhůtě.

11. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat po celou dobu, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo tak dlouho, jak je jinak potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby.

Tyto osobní údaje můžeme nadále uchovávat i poté, co přestanete používat jakékoli konkrétní služby, dokud je to v přiměřené míře potřeba k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů nebo jejich uživatelů, prevenci podvodů a zneužívání, vymáhání našich smluv nebo ochrany našich legitimních zájmů.

Máme zavedeny zásady uchovávání dat, které uplatňujeme na informace v naší správě. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba, zajistíme jejich bezpečné smazání.

12. Zabezpečení

Společnost Q123 s.r.o. zavedla bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které s námi sdílíte. Jedná se o fyzická, elektronická a procedurální opatření. Zároveň pravidelně monitorujeme naše systémy, abychom odhalili případná slabá místa a útoky, a hledáme nové způsoby a služby třetích stran, jejichž pomocí bychom dále posílili zabezpečení našich služeb a ochranu soukromí našich návštěvníků a uživatelů.

Bez ohledu na opatření přijatá a úsilí vyvíjené společností Q123 s.r.o. – nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů ani žádného jiného uživatelského obsahu, který nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdílíte se společností Q123 s.r.o. nebo kýmkoli jiným.

Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich služeb, obraťte se na nás na adrese info@q123.cz.

13. Změny a výklad

Tyto zásady můžeme novelizovat na základě požadavků příslušného zákona nebo tak, aby odrážely změny v našich postupech shromažďování, používání a ukládání údajů.  

14. Jak nás můžete kontaktovat

Budete-li mít nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo budete chtít uplatnit kterékoli ze svých práv, kontaktujte tým pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese info@q123.cz. Veškeré stížnosti týkající se použití vašich osobních údajů se budeme snažit vyřešit v souladu s těmi zásadami ochrany osobních údajů.

bottom of page